Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door Mindmerge gesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de Opdrachtgever: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten door Mindmerge wordt gesloten.

1.2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per e-mail of via sociale media bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Mindmerge.

1.4 Mindmerge: is de handelsnaam van Mindmerge BV.

Overeenkomst,aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Mindmerge zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Mindmerge dan wel per kerend schrijven, mailbericht of ander communicatiemiddel dat deze offerte aanvaardt. Elke bestelling of orderbevestiging door de Opdrachtgever, verbindt de Opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mindmerge niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht aan de prijs vermeld voor dat onderdeel van de offerte.

2.4 Uitvoering van de opdracht kan afhankelijk gesteld worden van betaling van een voorschot binnen een bepaalde termijn. De bestelling wordt in dat geval uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.

2.5 De jaarlijkse registratiekosten voor het domein vallen exclusief ten laste van de Opdrachtgever en zullen jaarlijks doorgerekend worden aan de Opdrachtgever.

Annulering van de overeenkomst

3.1. De annulering van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk zolang Mindmerge haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. Het niet betalen van het voorschot binnen de bepaalde termijn kan aanzien worden als een annulering van de overeenkomst.

Betaling

4.1. De facturen van Mindmerge zijn steeds betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn contant de uitgifte. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand.

Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. Wanneer in afwijking van het bovenstaande door Mindmerge toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen oftewel het onbetaalde bedrag volledig opeisbaar bij de eerste wanbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de Opdrachtgever geaccepteerde wissels laat protesteren. Bij wanbetaling vervalt elk en ieders recht op commissie of bedongen korting.

4.2. In geval van achterstallige betaling behoudt Mindmerge zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, behoudens andere overeenkomsten tussen partijen, tot de regularisatie van alle betalingen, zijnde de integrale onbetaalde hoofdsom inclusief gebeurlijke intresten en schadevergoeding.

4.3. ledere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de Opdrachtgever op de vervaldatum, laat Mindmerge toe bij rechte en automatisch het contract ontbonden te verklaren. De kennisgeving van deze ontbindingsverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlinteresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven aan Mindmerge verschuldigd.

Forfaitaire schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst

7.1 Wanneer de Opdrachtgever een verbintenis niet nakomt dan heeft Mindmerge de keuze tussen:
de gedwongen uitvoering
de ontbinding van de overeenkomst, in voorkomend geval volgens artikel 2 in fine, naar keuze van Mindmerge :

een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25% van de aannemingssom, dan wel:
een vergoeding van de bewezen schade die minstens bestaat uit een vergoeding voor alle uitgaven, verdere kosten, al uitgevoerde prestaties en alles wat Mindmerge verder had kunnen verdienen aan de ontwikkeling.

Reclamatie

8.1. Overeenkomstig art 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Mindmerge, waarna Mindmerge deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Mindmerge binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk door Mindmerge wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan Mindmerge ter kennis worden gebracht en bevestigd.

8.2 De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het aanpassen van de onderdelen ingevolge de opmerkingen voor zover gegrond, zonder recht op vergoeding wegens gevolgschade, gebruiksderving of abnormale sleet. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding van het goed indien de Opdrachtgever op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het gebrek kende of er redelijkerwijze van op de hoogte diende te zijn. In geen geval heeft de Opdrachtgever het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

8.3 Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

8.4 De feilloze werking en een optimale gebruikservaring van een website kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit met name ook door externe factoren. De verbintenis van Mindmerge is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Zuiver esthetische opmerkingen kunnen evenmin een gebrek vormen.

8.5. De Opdrachtgever erkent te begrijpen dat de positie van de door Mindmerge deels of geheel ontwikkelde website op een search engine volledig bepaald wordt door de beheerders van deze search engines. Mindmerge kan geen garantie geven op een hoge positie laat staan toppositie garanderen op deze search engines aangezien dit afhankelijk is van diverse variabelen alsook een niet volledig en vaak wisselend algoritme. Deze vindbaarheid is geen resultaatsverbintenis. Een al dan niet goede vindbaarheid is ook geen gebrek.

8.6 Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Buitengebruikstelling

9.1. Mindmerge heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Mindmerge niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Mindmerge zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Mindmerge kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Mindmerge gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Intellectuele eigendom

10.1. Al het door Mindmerge vervaardigde materiaal – inclusief door Mindmerge ontwikkelde logo’s, beeldmerken en grafische elementen in de meest ruime zin – mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mindmerge niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, communicatie, publiciteit of enig ander gebruik dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Mindmerge gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Mindmerge vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Mindmerge een contract is aangegaan. Mindmerge geeft geen toestemming voor reverse engineering.

10.2. Het eigendom van door Mindmerge verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Mindmerge, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval moet Mindmerge hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Mindmerge gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.3. Mindmerge behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Domein en hosting

11.1 Partijen sluiten omtrent de domeinnaamregistratie en/of hosting afzonderlijk een overeenkomst. Echter, in de mate een Opdrachtgever zonder protest gebruik maakt van een domeinnaamregistratie en/of hosting, wordt hij door dit enkele feit geacht om een betalende overeenkomst met Mindmerge afgesloten te hebben omtrent deze domeinnaamregistratie en/of hosting en is hij hiervoor aan Mindmerge een vergoeding verschuldigd.
11.2 De jaarlijkse registratiekosten voor het domein vallen exclusief ten laste van de Opdrachtgever en zullen jaarlijks doorgerekend worden aan de Opdrachtgever.
11.3 Voormelde hostingovereenkomst of hostingpakket omvat géén constante ondersteuning door Mindmerge. Eventuele bijkomende prestaties zullen in regie geleverd worden, dit behalve als partijen hieromtrent een afzonderlijke SLA-overeenkomst of dienstenovereenkomst afsluiten. In de mate er door partijen geen afzonderlijke SLA-overeenkomst afgesloten wordt, zal Mindmerge enkel maar bijstand kunnen verlenen in de mate Mindmerge op het bewuste ogenblik actief is en capaciteit beschikbaar heeft voor deze bijstand. Mindmerge behoudt zich het recht voor om verzoeken tot bijstand steeds te weigeren. Zoniet poogt Mindmerge te werken volgens het principe “first come, first served” in de mate dit mogelijk is, waarbij Mindmerge zich steeds het recht voorbehoudt om een bepaalde leveringstermijn voorop te stellen inzake deze bijstand.

11.4 De Opdrachtgever erkent te beseffen en te aanvaarden dat bij bepaalde operaties zoals in geval van een transfert van een domeinnaam en/of overzetten van een website van de ene hosting naar een nieuwe hosting, er zich storingen kunnen voordoen zoals onder andere doch niet enkel mails die niet verstuurd / ontvangen worden. Dit kan eventueel onlosmakend deel uitmaken van het door de Opdrachtgever gekozen proces zodat Mindmerge hieromtrent géén aansprakelijkheid kan ten laste gelegd worden. Mindmerge draagt hieromtrent hoogstens een inspanningsverbintenis doch géén resultaatsverbintenis.
11.5 In geval van aanvaarding van een hosting offerte – dit in het kader van aanmaak van een website dan wel afzonderlijk – is de Opdrachtgever de hieruit voortvloeiende hostingkosten vanaf de eerste maand verschuldigd, dit ook als de website nog niet actief is / online is.

Overmacht

12.1. Mindmerge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Mindmerge als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

12.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Mindmerge alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer er na onderling overleg tussen de opdrachtgever en Mindmerge geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Mindmerge tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

12.3. Mindmerge is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistratie of anderen waarop Mindmerge geen invloed kan uitoefenen.

Verwerking persoonsgegevens

13.1. Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van Mindmerge, heeft Mindmerge de hoedanigheid van verwerker. De Opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

13.2. In het kader van de diensten voor de Opdrachtgever, verwerkt Mindmerge persoonsgegevens van de door de Opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘Opdrachtgeverenbeheer’, zijnde om met de Opdrachtgever in contact te treden m.b.t. de diensten.

13.3 De Opdrachtgever beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart of bewijs van bestuurderschap). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Mindmerge bezorgd te worden. Dit kan via info@Mindmerge.be of via het postadres.

13.4 De Opdrachtgever is zelf exclusief verantwoordelijk wat betreft de verwerking van persoonsgevens van klanten, leveranciers of contacten van de Opdrachtgever op de te ontwikkelen website of applicatie.

Rechts- en forumkeuze

14.1. Op alle door Mindmerge afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.

14.2. Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Oostende of de Vrederechter van het Kanton te Oostende dan wel van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Mindmerge kan echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van de beding, dit naar eigen keuze en voor zover de bepaling van de bevoegde rechtbank is toegelaten.

14.3. Indien enige bepaling van deze contractuele voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Bij interpretatie van deze contractuele voorwaarden is de Nederlandstalige versie doorslaggevend.

Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Mindmerge noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Wijziging van de voorwaarden

16.1. Mindmerge behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

16.3. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Licenties, abonnementen en gebruiksovereenkomsten

17.1 In geval licentie-overeenkomsten, abonnementen of gebruiksovereenkomsten (ook met Derden) afgesloten worden in het kader van de ontwikkeling van de website en het afsluiten van een licentie-overeenkomst als een afzonderlijk betalend onderdeel vermeld is op de offerte, zal de Opdrachtgever hiervan behoudens tegenbericht de licentienemer of abonnementhouder of gebruiker zijn en dus ook de verschuldigde zijn voor eventuele licentie-, abonnements- of andere vergoedingen, behalve als anders overeengekomen. De Opdrachtgever aanvaardt licentienemer, abonnementhouder of gebruiker te worden ingevolge aanvaarding van de offerte waarin een dergelijke betalende licentie of abonnement of gebruik vervat is. De licentienemer is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik alsook de betaling daarvan. De licentienemer/ Opdrachtgever verklaart te weten dat voor elk gebruik een afzonderlijke licentie vereist is. Uitsluitend de licentienemer is verantwoordelijk in geval er illegale kopieën e.d.m. op de computers van de licentienemer zouden geïnstalleerd worden. In de gevallen waar het de licentienemer toegestaan is wijzigingen aan te brengen in het programma zal dit steeds op zijn eigen risico en verantwoordelijkheid zijn. Mindmerge kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan hard- of software die hiervan het gevolg is. Abonnementen of licenties of gebruiksovereenkomsten worden afgesloten voor een periode zoals vastgelegd in het initiële door de Opdrachtgever ondertekende contract of eerste factuur en worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, met een minimum van 12 maanden. Gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement of licentie, dient uiterlijk drie maanden voor de hernieuwingsdatum van het abonnement of de licentie te gebeuren met een aangetekend schrijven, dit behoudens andersluidende afspraken in het concrete geval dan wel andersluidende afspraken in de offerte van de Derde die dit abonnement, licentie of gebruiksovereenkomst voorstelt.

17.2 In de mate er niet-betalende licentie-overeenkomsten afgesloten of gehanteerd worden alsook in de mate er licenties gehanteerd worden bij de ontwikkeling die niet als een afzonderlijk betalend onderdeel vermeld worden op de offerte of in bijhorend overleg alsook in de mate er licenties gehanteerd worden afgesloten op naam van Mindmerge zal Mindmerge de licentienemer hiervan zijn. Het is mogelijk dat Mindmerge afzonderlijk aan de Opdrachtgever verzoekt om deze licentie over te nemen teneinde het operationeel blijven van de website te verzekeren.